Licytacja L-263-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-263-2009 - dsfasfd

Dane zamawiającego

nazwa usera, org
ul nrdom m. 12
00-001, miasto

Numer ogłoszenia w BZP:

dfd

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-08 12:29:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

fdsafssdd

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

sdf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sadf

IV. Minimalna wysokość postąpienia

3232.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-08 12:15:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

dsafs

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

sdafds

VIII. Termin związania ofertą

dsasdf.

IX. Termin wykonania zamówienia

dsasdf.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

fdsafds

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

fdsafa

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

fsadf

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

sfdaf

Informacje o wadium:

dsafdsaf

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-08 12:15:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 3 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-08 12:13:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła