Licytacja L-270-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-270-2009 - Dostawa wraz z transportem 250 ton soli drogowej

Dane zamawiającego

Rafał Andrzej, Urząd
Grunwaldzka 500 2 m. 1
50-425, Wrocław

Numer ogłoszenia w BZP:

00000

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-09 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem 250 ton soli drogowej niezbrylowanej gatunku DS. 2. Faktyczna ilość zamówienia zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu .Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych powyżej). 4. Dostawy będą realizowane partiami na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem, w terminie do 2 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. W zamówieniach określona będzie dokładna ilość zamawianej soli oraz miejsce dostawy we Wrocławiu. 5. Wydanie towaru będzie stwierdzone dokumentem odbioru przedmiotu dostawy, potwierdzonym przez strony

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania nie później niż na dzień przed terminem otwarci licytacji. 2. Wymagania techniczne Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę cukru będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za dostawę wraz z transportem 1 tony niezbrylowanej soli drogowej gatunku DS 290,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-25 14:23:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz: 2. wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalnośći jest krótszy, to w tym okresie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej trzy zamówienia polegające na dostawie soli drogowej w ilości co najmnie 200ton każde. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy – wzór stanowi załącznik nr 2 oraz: 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej trzech zamówień polegających na dostawie co najmniej 200 ton soli drogowej każde wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna) dokument wymieniony w pkt 2 musi być złożony odrębnie dla każdego z Wykonawców. Oświadczenie wymienione w pkt 1 musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum odrębnie lub wspólnie przez ustanowionego pełnomocnika. A. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryto-rium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, B. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt A, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądo-wym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go-spodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w któ-rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia powyższego pkt B. stosuje się odpowiednio.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od zamknięcia licytacji.

IX. Termin wykonania zamówienia

Od 1 listopada 2009r. do 31 marca 2010r..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.wroclawek.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

1 Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z transportem 250 ton niezbrylonej soli drogowe gatunku DS. 2. Okres realizacji umowy: od 1. listopada 2009r. do 31 marca 2010r.. 3. Zamówienia będą składane według zapotrzebowania, każdorazowo telefonicznie lub faksem. 4. Termin dostaw: do 2 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia . 5 Zasady i termin płatności: 5.1. należnośći za każdą poszczególną dostawę płatne przelewem, w ciągu 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany na fakturze 5.2. dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych: 6.1. w przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny umowy. 6.2. w przypadku opóźnienia w realizacji dostaw zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary w wysokości 1% wartości zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia. 7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu stron. 8. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 9. W sprawach nie regulowanych w umowie będą miały zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

CENA : Wykonawca w ofercie podaje cenę brutto (dostawa wraz z transportem za 1 tonę niezbrylonej soli drogowej gatunku DS. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem do momentu otwarcia licytacji. 1.1. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce moje wiadomości. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje do momentu otwarcia licytacji za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: rafał Błaga, nr 071 777-92-70

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-25 14:23:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 45 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-06-01 14:55:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła