Licytacja L-271-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-271-2009 - roboty budowlane

Dane zamawiającego

Nadleśnictwo Dąbrowa, Nadleśnictwo Dąbrowa
Leśna 25
86-131, Jeżewo

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-14 09:51:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

budowa pomieszczenia socjalnego

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaaaaaaaaaa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

bbbbbbbbbbbb

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-14 08:54:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

ccccccccccc

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

dddddddddddddd

VIII. Termin związania ofertą

eeeeeeeeee.

IX. Termin wykonania zamówienia

fffffffffff.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

gggggggggggg

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

hhhhhhhhhhhhh

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-14 08:54:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-14 10:51:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła