Licytacja L-272-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-272-2009 - tusze

Dane zamawiającego

Jan Kozłowski, GUS
Niepodległości 208 m. 214
00-925, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

gdhfdjkdm,mg

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-25 13:27:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

lista tuszy

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

ddddddddddddddddddd

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-14 14:35:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

dddddddddddddddddddd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIII. Termin związania ofertą

30.

IX. Termin wykonania zamówienia

14.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

10 %

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.stat.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzór umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

sposób porozumiewania

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-14 14:35:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 60 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła