Licytacja L-280-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-280-2009 - Zakup Młynka

Dane zamawiającego

eslezak, Techniserv
Boya-Żeleńskiego 12/14 12/14
42-217, Częstochowa

Numer ogłoszenia w BZP:

12345

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-28 14:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Zakup młynka do kawy.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

nie dotyczy

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

nie dotyczy

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-28 13:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nie dotyczy

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

nie dotyczy

VIII. Termin związania ofertą

30 dni .

IX. Termin wykonania zamówienia

nie dotyczy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.techniserv.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

nie dotyczy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nie dotyczy

Informacje o wadium:

nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-28 13:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-28 14:20:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła