Licytacja L-281-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-281-2009 - aaa Warszawa

Dane zamawiającego

sobek, urząd
generalska 8 8
14-520, pieniężno

Numer ogłoszenia w BZP:

180198

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-06 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawa papieru do kserokopiarek -2000 ryz

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

xxxx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xxxa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-10 10:54:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

xxxb

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

xxxc

VIII. Termin związania ofertą

20 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

31.10.2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.aaa.waw.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

w/g wzoru umowy na stronie www.aaa.waw.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

nie wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-10 10:54:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-06-08 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-05-31 11:01:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła