Licytacja L-283-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-283-2009 - AAA Warszawa

Dane zamawiającego

sobek, urząd
generalska 8 8
14-520, pieniężno

Numer ogłoszenia w BZP:

159151

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-29 13:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawa 50 szt. komputerów biurowych

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaab

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaac

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-05-29 12:40:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

aaad

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

aaae

VIII. Termin związania ofertą

20 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

31-10-2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.aaa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

aaaf

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

aaag

Informacje o wadium:

nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-05-29 12:40:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-05-29 13:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła