Licytacja L-284-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-284-2009 - WĄchock

Dane zamawiającego

sobek, urząd
generalska 8 8
14-520, pieniężno

Numer ogłoszenia w BZP:

586971

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-16 10:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

zakup taczek - 200000 szt.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aaa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

cccc

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 EUR

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-01 13:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

tttt

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

tttt

VIII. Termin związania ofertą

10 .

IX. Termin wykonania zamówienia

31/12/20009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

KKK

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.itp.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

hhhh

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

hhhhhyyuuyu

Informacje o wadium:

ppp

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-01 13:00:00

Terminy kolejnych etapów:

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 30 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-06-08 13:03:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła