Licytacja L-29-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-29-2009 - fsg

Dane zamawiającego

UZP TESTOWY, UZP
Szucha 2/4
00-582, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

777

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-31 08:41:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

vsdrgq

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

bsh

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

bdfytgwh

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-13 08:37:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

gatre

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

vsgdrt

VIII. Termin związania ofertą

bdrs.

IX. Termin wykonania zamówienia

het6.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

krq

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.postepowania.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

geq

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

sa4etrq

Informacje o wadium:

hnsw

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-13 08:37:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-25 08:38:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła