Licytacja L-290-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-290-2009 - tonery13

Dane zamawiającego

filipek, Ministerstwo Sprawiedliwości
al. Ujazdowskie 11
00-950, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

12358

Termin otwarcia licytacji:

2008-07-24 14:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

tonery13

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

tonery13

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

tonery13

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-31 11:04:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

tonery13

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

tonery13

VIII. Termin związania ofertą

tonery13.

IX. Termin wykonania zamówienia

tonery13.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

tonery13

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

tonery13

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-31 11:04:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-17 14:30:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła