Licytacja L-291-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-291-2009 - papier 1

Dane zamawiającego

filipek, Ministerstwo Sprawiedliwości
al. Ujazdowskie 11
00-950, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-23 11:05:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

papier 1

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

papier 1

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

papier 1

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-30 11:05:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

papier 1

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

papier 1

VIII. Termin związania ofertą

papier 1.

IX. Termin wykonania zamówienia

papier 1.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

papier 1

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

papier 1

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-30 11:05:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-06-30 11:05:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-06-26 15:28:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła