Licytacja L-293-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-293-2009 - Natalia2

Dane zamawiającego

Przemysław Warzecga, Urząd Miasta Tarnowa
Mickiewicza 2
33-100, Tarnów

Numer ogłoszenia w BZP:

WIN-2

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-22 13:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Koszulka Natalii, różowa przeźroczysta Majtki gratis

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

dowolny

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-22 12:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Duza chęć zakupu

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie

VIII. Termin związania ofertą

3 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

1 godzina.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

własny honor

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.tarnow.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

założenie koszulki na siebie

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

1000 zł

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-22 12:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-06-22 14:15:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-06-22 13:14:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła