Licytacja L-295-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-295-2009 - ZP/WODI/01/2009

Dane zamawiającego

Gmina Miasto, Świnoujście
Wojska Polskiego 1 m. 5
72-600, Świnoujście

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-27 11:25:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1 listwa przepięciowa 5m szt 5, 2 toner do drukarki Lexmark E220 12S0400 szt 2 3 toner do drukarki Lexmark E321 12A7405 szt 2 4 toner do drukarki Lexmark E340 34016HE szt 2 5 toner do drukarki HP Laser Jet 1010, 1020 Q2612A szt 20 6 toner do drukarki HP Laser Jet 1100 C4092A szt 30 7 toner do drukarki HP Laser Jet 1200 C7115X szt 15 8 toner do drukarki HP Laser Jet 1300 Q2613X szt 40 9 toner do drukarki HP LaserJet 1160, 1320 Q5949X szt 30 10 toner do drukarki HP LaserJet P2015 Q7553X szt 60 11 toner do drukarki HP LaserJet 2420 Q6511A szt 6 12 toner do drukarki HP LaserJet 2605 BK Q6000A szt 4 13 toner do drukarki HP LaserJet 2605 YE Q6002A szt 4 14 toner do drukarki HP LaserJet 2605 MA Q6003A szt 4 15 toner do drukarki HP LaserJet 2605 CY Q6001A szt 4 16 toner do drukarki HP LaserJet P3005 Q7551X szt 10 17 toner do drukarki SAMSUNG SCX-4720 SCX-4720D5 szt 10 18 taśmy dds-4 szt 15 19 taśma dds-150 (czyszcząca) szt 1 20 płyty CD-R 800 do nadruku szt 800 21 płyty DVD-R z podwyższoną odpornością na ścieralność szt 150 22 mysz optyczna USB 800 dpi bez podświetlenia ze scroll szt 2 23 mysz optyczna PS2/USB 800 dpi bez podświetleniaze scroll szt 8 0,00 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów informatycznych. 1.Klasyfikacja przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 30192113-6 Wkłady drukujące 30217340-8 CD-ROMy 30233170-3 Nośniki do przechowywania 30232120-1 Myszy komputerowe 2.Warunki zamówienia: Zamawiane produkty powinny: 1.Posiadać aktualny termin użytkowania, minimum 12 miesięcy od daty dostawy. Oferowane tonery muszą być fabrycznie nowe. Powyższe informacje o produkcie winny wynikać z treści zawartej na opakowaniu bądź oświadczenia producenta wyrobu. Produkty równoważne winny być produkowane w standardzie norm jakościowych i ochrony środowiska: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 2.Dobrze współdziałać z urządzeniami, na które producent udzielił gwarancji. W przypadku oferowanych produktów równoważnych gwarancja producenta, nie powinna powodować utraty uprawnień do gwarancji urządzeń. Wykonawca zapewni naprawę urządzenia drukującego w przypadku użycia dostarczonego przez siebie wkładu. Dodatkowo dla wkładów drukujących z możliwością odczytu wskaźników eksploatacji produkty równoważne winny zachowywać powyższe właściwości ( np. wskazywanie ilości wydrukowanych stron bądź zużycie cardridga).

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

tym polu zamawiający jest obowiązany do podania informacji w zakresie wymagać technicznych urządzeń informatyczych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu. Wymagania te to: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający powinien również pamiętać o konieczności zamieszczenia w tym polu informacji o tym, iż wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

aaa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

4000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-06 11:32:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy: - nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Pzp - którzy złożą ofertę zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ - złożą oświadczenie, że spełniają warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy Pzp. 8.2 Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o dokumenty stanowiące ofertę.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Poprawnie przygotowana i złożona oferta (zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu oferty stanowiącym załącznik 2 do SIWZ) zawiera następujące załączniki, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1.Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy (wymagany przez Zamawiającego wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 2.Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.Dokument lub dokumenty identyfikujące wykonawcę w obrocie prawnym, tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, Zamawiający dopuszcza wyżej przywołane dokumenty w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą

45 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

etap I - data etap II - data w 5 dni po złożeniu zapotzrebowania.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

skup zużytych tonerów

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://bip.um.swinoujscie.pl/?app=przetargi

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzór umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

zzzz

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-06 11:32:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-15 11:26:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła