Licytacja L-296-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-296-2009 - Dostawa art. biurowych

Dane zamawiającego

IC Olsztyn, IC Olsztyn
Dwircowa 1
10-413, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

12345-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-25 14:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla Izby Celnej w Olsztynie. a) Wszystkie artykuły muszą być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od wad oraz spełniać warunki określone dla produktów bezpiecznych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229 poz. 2275 z późn. zm.). Oferowane wyroby muszą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym w załączniku do niniejszej specyfikacji: wykazie asortymentowo- ilościowym, posiadać określone przez Zamawiającego właściwości użytkowe i przyjęte standardy jakości. b) Wszystkie artykuły biurowe muszą posiadać oryginalne opakowania producenta, opatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt. c) Materiały, w stosunku do których istnieje obowiązek posiadania certyfikatu na znak „B” lub deklaracji producenta / Wykonawcy na zgodność z PN – mają być odpowiednio w nie zaopatrzone. d) Na artykuły biurowe wymienione w pozycjach 87, 89, 90 i 91 w załączniku do formularza oferty wykonawcy muszą udzielić minimum 12 miesięcznej gwarancji. e) Sukcesywne dostawy towarów będą następować w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (pismo, fax, e-mail). f) Miejscem dostawy towaru jest magazyn, w siedzibie zamawiającego (Olsztyn, ul. Dworcowa 1). g) W przypadku, gdy z przyczyn organizacyjnych niemożliwe będzie złożenie towaru w miejscu, o którym mowa w pkt f, zamawiający wskaże inne miejsce dostawy na terenie miasta Olsztyn.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: • komputer klasy PC spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet. • system operacyjny Windows 2000 lub wyższy; • zegar 300Mhz, 64MB RAM; • stałe łącze internetowe; Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-25 10:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków będzie dokonana na podstawie analizy złożonych dokumentów i oświadczeń. Wszyscy wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, którzy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej w wymaganym terminie, zostaną zaproszeni do udziału w licytacji elektronicznej i pisemnie zaproszeni przez zamawiającego do składania ofert.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1. wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej – na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia; 2. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy – na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.; 3. oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy – na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. 4. przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do podpisywania dokumentów składanych w przedmiotowym postępowaniu – wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia. 5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty wyżej wyszczególnione mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania wniosku z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę brutto jest związany ofertą przez okres 30 dni..

IX. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy od dni podpisania umowy lub do momentu całkowitego wyczerpania wartości zawartej umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.olsztyn.uc.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, stanowiący załącznik A do wzoru umowy (załącznik nr 5a) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych i wartości oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-25 10:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-06-25 14:35:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła