Licytacja L-298-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-298-2009 - test terminów

Dane zamawiającego

Bartosz Kazimirowicz, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Grunwaldzka 15
35-959, Rzeszów

Numer ogłoszenia w BZP:

2452

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-27 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

fs

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

fe

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

fw

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-26 12:25:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

rtwe

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

t23

VIII. Termin związania ofertą

te.

IX. Termin wykonania zamówienia

te.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

te

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

t3

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

te

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

ett

Informacje o wadium:

t3

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-26 12:25:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 3 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-06-26 12:27:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła