Licytacja L-299-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-299-2009 - test terminów 2

Dane zamawiającego

Bartosz Kazimirowicz, Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Grunwaldzka 15
35-959, Rzeszów

Numer ogłoszenia w BZP:

54

Termin otwarcia licytacji:

2009-06-27 12:35:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

rw

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aqdaq

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

rqrq

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-26 12:29:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

req

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

qr41q

VIII. Termin związania ofertą

r2r.

IX. Termin wykonania zamówienia

rqr.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rwqw

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

rqwrqw

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

rq

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

rwqw

Informacje o wadium:

rq

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-26 12:29:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-06-26 12:30:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła