Licytacja L-3-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-3-2009 - test

Dane zamawiającego

Tomasz Wudarzewski, Logintrade Sp. z o.o.
Drochobycka 27 m. 8
54-620, Wrocław

Numer ogłoszenia w BZP:

12312123

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-30 12:54:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

sdfadsfadsf

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

ad

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

asdasdasd

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-29 12:55:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

hgjkghkjgjh

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

hgkjghkhjgjhgku

VIII. Termin związania ofertą

kjhkjhklhkl.

IX. Termin wykonania zamówienia

jhkljhlkjhljh.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

jhgjlggjhkjghg

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.adviser.wroc.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ghjgkjg

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

khkjhlkjhjlhjkgh

Informacje o wadium:

hjjhgjgjgjjk

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-29 12:55:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła