Licytacja L-3-2010

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-3-2010 - RI

Dane zamawiającego

Krzysztof Kisiel, Powiat Puławski
Królewska 19
24-100, Puławy

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2010-01-10 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

papier ksero 1000 ryz

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

komputery

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

jednoetapowa

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.03 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-04 14:19:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

art. 22

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

oświadczenia i dokumenty

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 31.12.2010.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.pulawypz.e-bip.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

umowa

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

brak

Informacje o wadium:

nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-04 14:19:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-01-04 14:45:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła