Licytacja L-3-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-3-2012 - Dostawa papieru - wersja demo

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Krzysztof , SRK
Adres pocztowy: Strzelców Bytomskich 207
Miejscowość: Bytom, Kod pocztowy: 41-914
Tel.: (32) 3513365, Faks: (32) 3513369
Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Numer ogłoszenia w BZP:

111111- 2001

Termin otwarcia licytacji:

2012-01-11 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru - wersja demo
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 w ilości 20.000 ryz (wersja demonstracyjna)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
zakończenie 20.12.2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
na podstawie oświadczenia

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Pełnomocnictwo

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

Termin związania ofertą

30 dni od zamknięcia licytacji

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.srk.com.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie moga korzystac wyłacznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umo@liwic Zamawiajacemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiazany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpózniej jeden dzien przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równowa@nej) spełniajacy wymogi techniczne okreslone przez producentów przegladarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wy@szej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wy@szej, z zainstalowana jedna z ww. przegladarek lub przegladarka równowa@na, podłaczony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składaja kolejne korzystniejsze postapienia. 2. Mo@liwosc zło@enia postapienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamkniecia. 3. Oferta zło@ona w toku licytacji przestaje wiazac, gdy inny Wykonawca zło@ył oferte korzystniejsza. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponuja rzeczywista cene oferty brutto za całosc zamówienia wyra@ona w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze nale@y oddzielic od złotych kropka. 5. Oferta zło@ona przez Wykonawce winna byc ni@sza od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwote minimalnego postapienia. 6. Zamawiajacy przyjał za minimalne postapienie wartosc 500,00 zł. (słownie: piecset zł). (Zaoferowana cena powinna wynikac z przemno@enia liczby zamawianych ryz papieru przez cene brutto 1 ryzy). 7. W toku licytacji Zamawiajacy za posrednictwem platformy licytacyjnej na bie@aco bedzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji zło@onych przez nich ofert, liczbie Wykonawców bioracych udział licytacji elektronicznej, a tak@e o cenach zło@onych ofert, z tym, @e do momentu zamkniecia licytacji nie ujawni informacji umo@liwiajacych identyfikacje Wykonawców. 8. Zamawiajacy przyjał za cene wywoławcza brutto kwote 120 000,00 zł. (słownie: sto dwadziescia tysiecy zł) 9. Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najni@sza cene brutto za cały przedmiot zamówienia. 10. Zamawiajacy zamyka licytacje, gdy w ciagu 20 minut od otwarcia licytacji nie zostanie zło@ona @adna oferta lub, gdy w ciagu 20 minut od zło@enia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie zło@ona @adna inna oferta.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-01-09 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Sekretariat II piętro

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-01-11 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-01-11 10:23:29

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ble, ble ble

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła