Licytacja L-3-2020

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-3-2020 - dostawa wyposażenia

Dane zamawiającego


Nazwa: tomek, tomek
Adres pocztowy: Nałkowskich97
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-470
Tel.: 501551914, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

4356

Termin otwarcia licytacji:

2020-04-13 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


dostawa wyposażenia

Dostawy

dostawa wyposażenia

www.lublin.eu

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. 2. W czasie trwania licytacji (od otwarcia licytacji do jej zamknięcia) Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 3. Zamawiający i wykonawcy od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pomocą platformy licytacyjnej UZP.

500

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2020-04-17 10:39:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2020-04-13 10:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2020-04-13 11:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie stawia warunku.

-

Zamawiający nie stawia warunku.

-

Zamawiający nie stawia warunku.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


od dnia podpisania umowy do 30.12.2020 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


nie dotyczy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia i jest udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Czas trwania licytacji 1 godzina (60 minut) odnosi się do czasu serwera podawanego na stronie licytacje.uzp.gov.pl. 2. Z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia. 3. Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej wraz z wymaganymi oświadczeniami, o których mowa odpowiednio w pkt. III.3 i pkt. III.7 ogłoszenia, należy złożyć w miejscu i w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicz

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła