Licytacja L-30-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-30-2009 - jedyh

Dane zamawiającego

UZP TESTOWY, UZP
Szucha 2/4
00-582, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

hesrtq

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-31 08:58:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

hestrq

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

GWS4T

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

GSWA43

IV. Minimalna wysokość postąpienia

60.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-05 08:55:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

gs4etq

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

wrtqwa

VIII. Termin związania ofertą

hgwt.

IX. Termin wykonania zamówienia

hwrt5q.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wgas4r

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.postepowania.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

gwetq

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

hwrtq

Informacje o wadium:

hwgq

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-05 08:55:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 3 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-01-25 08:55:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła