Licytacja L-301-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-301-2009 - Zakup i dostawa Agregatu prądotwórczego

Dane zamawiającego

marta, Nadlesnictwao Lubaczów
ul. Słowackiego 20
37-600, Lubaczów

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-20 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1 Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 25KW wraz z tablicą rozdzielczą DOSTAWA, MONTAŻ I ROZRUCH UKŁADU REZERWOWEGO ZASILANIA SZKÓŁKI SIKORÓWKA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZEGO moc ciągła agregatu 24 kW/30 kVA moc szczytowa 26,4kW/33 kVA napięcie 230/400 V częstotliwość 50Hz silnik wysokoprężny, czterosuwowy, zużycie paliwa 5,9 l/h , zbiornik umożliwiający pracę 30 godzin bez uzupełniania agregat stacjonarny wyposażony w podstawowe oprzyrządowanie elektryczne, filtry, tłumiki hałasu, układ buforowego ładowania akumulatorów, grzałki obudowa całoroczna zamknięta, wyciszona - hałas 75 dB w odległości 7 m rozruch automatyczny z funkcją zdalnego start/stop kontrola poziomu oleju, temperatury płynu chłodzącego, niskich i wysokich obrotów, paliwa, elektryczne parametry pracy układ SZR w obudowie IP 54 panel automatyki agregatu wyposażony w port, umożliwiający połączenie sieciowe z istniejącym centralnym stanowiskiem operatorskim szkółki, preferowany port RS 232 lub 485 i komunikacja MODBUS z dostępem do adresów zmiennych. ZAKRES ROBÓT - uzyskanie z RE warunków technicznych na instalację zasilania rezerwowego - wykonanie fundamentu zewnętrznego przy ścianie budynku chłodni, zadaszenia i ogrodzenia uniemożliwiającego dostęp osób postronnych, montaż agregatu - wykonanie instalacji elektrycznej - montaż szafy SZR / pomieszczenie pompowni /, ułożenie kabli zasilających, sterowniczych i komunikacji sieciowej - wykop 40 mb + montaż naścienny 30 mb, istniejące zasilanie szkółki wykonane w układzie TNC, układ pomiarowy bezpośredni, zabezpieczenie przedlicznikowe wyłącznikiem instalacyjnym 40 A char.C. - połączenie sieciowe pomiędzy sterownikiem agregatu i sterownikiem / komputerem przemysłowym / zarządzającym pracą urządzeń szkółki - montaż, rozruch, protokoły pomiarów, dokumentacja powykonawcza, przeszkolenie obsługi - szkółka pracuje w układzie sterowania opartym na komputerze przemysłowym firmy BECkHOFF i stanowiska operatorskiego z ekranem LCD i klawiaturą połączonych kabelem sieciowym oraz stanowiska w namiocie, połączonego drogą radiową, stanowisko operatora w biurze leśniczówki pozwala na kompleksową obsługę wszystkich urządzeń pracujących w systemie nawadniania: wdrożone oprogramowanie pozwala na deklarowanie z poziomu stanowiska operatora wszystkich parametrów istotnych do prawidłowej pracy urządzeń, obserwację aktualnych parametrów ich pracy i stanów alarmowych oraz archiwizację zebranych danych. - Układ sterowania jest autorskim rozwiązaniem firmy EL-Automatyka ul. Handlowa 35-109 Rzeszów tel. 017 862 25 39. Celem uzyskania szczegółowych odpowiedzi, prosimy kontaktować się telefonicznie ze wskazanym numerem. Zestaw komputerowy Stacjonarny zestaw komputerowy wraz z systemem operacyjnym o wysokich parametrach wydajnościowych umożliwiający obsługę internetu i realizację prac biurowych. Lista podzespołów: 1. C6301576 Intel Core 2 Duo E7500, 2.93GHz, 1066FSB, 3MB Cache, LGA775, 45nm,BOX - 1szt 2. C6700346 Gigabyte GA-EP31-DS3L, P31+ICH7, DualDDR2-1066, SATA2, GBLAN, ATX - 1szt 3. C4310303 A-Data 2x2048 DDR2 800MHz CL5 Non-ECC DIMM DUAL KIT - 1szt 4. C7800581 Dysk Samsung Spin Point F1 HD642JJ, 640GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 16MB cache - 1szt 5. C0520121 Obudowa ATX EA-018 In Win, b.zas., logo OPTIMUS, HD Audio (czarno-srebrna) - 1szt 6. C1040122 Klawiatura A4-Tech EVO Stilo, standard, PS/2, czarna - 1szt 7. C1070858 Mysz A4-Tech Opto 510 2xclick USB, kolor czarny - 1szt 8. C6502884 Asus EN9600GT GF 9600GT CUDA 512MB DDR3 (256bit), HDTV/2xDVI, PCI-E, BOX - 1szt 9. C2500756 LG SuperMulti PATA DVD+/-R22x, DVD+RW8x, DVD+R DL 16x, SecurDisc,bulk - 1szt 10. C0330375 Sweex Czytnik kartwewnętrzny ALL-IN-1 USB 2.0 Czarny OEM - 1szt 11. C2900589 Microsoft OEM Windows Vista Business 32-bit Edition Polish SP1, DVD, 1pk - 1szt 12. C2502371 LG Monitor Flatron LCD-TV M227WD-PZ 21,5'' 16:9,wide, DVI, HDMI, Tuner, czarny - 1szt 13. C0131175 Zasilacz Pentagram 500CAV-A12S Active - 1szt 14. C2900560 Microsoft OEM Office Basic Edition 2007 Polish, V2, 1pk, licencja - 1szt Zestaw komputerowy wyposażyć w licencjonowane oprogramowanie systemowe WINDOWS VISTA oraz pakiet biurowy OFFICE BUSINESS. Wytypowany monitor do zestawu będzie umożliwiał przejęcie funkcji istniejącego monitora lampowego, wykorzystywanego przez monitoring szkółki.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

LICYTACJA ELEKTRONICZNA BĘDZIE PROWADZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY PRZETARGOWEJ E-PRZETARG.PL POD ADRESEM WWW.E-PRZETARG.PL MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE: • komputer klasy PC • system operacyjny: Windows98 ; 2000 ; XP • sprawne łącze internetowe • dostęp do Internetu bez pośrednictwa serwera proxy • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy • instalacja bibliotek ProCertumAPI • bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zaproszeni Wykonawcy składają w trakcie licytacji kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Elektronicznej Platformy Przetargowej e-przetarg.pl, pod adresem: WWW.E-PRZETARG.PL Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, wszelkie wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazywane są drogą elektroniczną, za pomocą formularza (komunikatora) umieszczonego na stronie licytacji. Postępowanie unieważnia się, jeżeli: • wpłyną mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do postępowania • udział w licytacji weźmie mniej niż dwóch Wykonawców

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-08 09:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Warunkiem udziału Wykonawców w postępowaniu jest spełnienie warunków zawartych w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, wymienionych poniżej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2.Zdolność ekonomiczna i finansowa Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 3. Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

2009-09-30.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

5%

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.krosno.lasy.gov.pl/lubaczow

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

WZÓR UMOWY NA DOSTAWY zawarta w ................, dnia ……….. pomiędzy : Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lubaczów. 37-600 Lubaczów, Słowackiego 20 reprezentowanym przez: 1. ………………………………….. 2…………………………………… zwanym dalej Zamawiającym, a…………………………………………………………………………………………. reprezentowanym przez: 1………………….………………. 2…………………………………. zwanym dalej Dostawcą. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na " Zakup i dostawę agregatu prądotwórczego” licytacji elektronicznej, Strony oświadczają co następuje: § 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego 2. Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1. 3. Przedmiot Umowy jest szczegółowo określony w ofercie Dostawcy z dnia ....., która stanowi załącznik do niniejszej Umowy. § 2 Zakup i dostawę koparko-ładowarki nastąpi do dnia 30.09.2009 r. § 3 1. Za wykonanie Umowy Dostawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie ………………… (słownie: ……………………………………..). 2. Wskazana wyżej kwota zawiera podatek VAT w stawce: .......% tj. ………………….. PLN 3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 4. Należność, o której mowa w ust. 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem na rachunek bankowy o numerze: ……………………….. prowadzony przez ………………………… w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Dostawcę. 5. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającemu. § 4 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych. 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Dostawcy w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 § 5 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W wypadku określonym w ustępie poprzedzającym postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania § 6 Wykonawca nie może wykonywać swego zobowiązania za pomocą takich osób trzecich, które na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. § 7 1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. § 8 Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 9 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). § 10 Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. § 11 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. Zamawiający Wykonawca

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

zadanie współfinansowane ze Srodków NFOŚiGW

Informacje o wadium:

2000.00

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-08 09:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 120 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-14 08:00:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła