Licytacja L-302-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-302-2009 - gdsf

Dane zamawiającego

IC Olsztyn, IC Olsztyn
Dwircowa 1
10-413, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

66666-2009

Termin otwarcia licytacji:

1 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 8:15.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

gdfsgdfg

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

gdgf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

gdsg

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-30 08:05:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

gsdgf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

dfgds

VIII. Termin związania ofertą

dfgds.

IX. Termin wykonania zamówienia

gdsfg.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dfg

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

gdsfg

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

dfg

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dfg

Informacje o wadium:

gdfdgsfg

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-30 08:05:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła