Licytacja L-303-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-303-2009 - uytu

Dane zamawiającego

IC Olsztyn, IC Olsztyn
Dwircowa 1
10-413, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

77777-2009

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 8:15.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

tyutryu

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

uytr

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

rtyu

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-30 08:12:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

rtyut

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

tryu

VIII. Termin związania ofertą

truyt.

IX. Termin wykonania zamówienia

rtyutyr.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

rtyuty

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

trutyu

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

tyutyut

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

utryuyt

Informacje o wadium:

truytu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-30 08:12:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2 dni po otwarciu, o godzinie 9:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła