Licytacja L-304-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-304-2009 - kiukiki

Dane zamawiającego

IC Olsztyn, IC Olsztyn
Dwircowa 1
10-413, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

99999-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-01 07:40:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

ukit

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

kyikk

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

tiktk

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-01 07:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

kiuy

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

kiyu

VIII. Termin związania ofertą

kiyu.

IX. Termin wykonania zamówienia

kyu.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

kiyu

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

kyu

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

kiy

Informacje o wadium:

kiyu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-01 07:30:00

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2009-07-01 07:55:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2009-07-01 07:56:00

Termin zakończenia: 2009-07-01 08:10:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2009-07-01 08:11:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-01 08:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła