Licytacja L-305-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-305-2009 - qweqwe

Dane zamawiającego

IC Olsztyn, IC Olsztyn
Dwircowa 1
10-413, Olsztyn

Numer ogłoszenia w BZP:

12121-20009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-02 08:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

qweqwe

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

qweqw

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

qweqw

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-01 10:20:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

qwe

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

qwe

VIII. Termin związania ofertą

qwe.

IX. Termin wykonania zamówienia

qwe.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

qwe

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

qwe

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

qwe

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

qwe

Informacje o wadium:

qwe

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-01 10:20:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła