Licytacja L-306-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-306-2009 - zakup papieru kserograficznego

Dane zamawiającego

Cios Dariusz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
Kościuszki 103
23-400, Biłgoraj

Numer ogłoszenia w BZP:

159676-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-01 13:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

zakup papieru kserograficznego

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

abc

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

abcd

IV. Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-23 13:06:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

abcde

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

asdgty

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od zamknięcia licytacji.

IX. Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie wymagane

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.zus.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

sfhrdfghfgjfgjh

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dfhgdhfgh

Informacje o wadium:

efgdfhdf

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-23 13:06:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-01 14:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-01 13:20:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła