Licytacja L-307-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-307-2009 - Dostawa środków kontrastowych

Dane zamawiającego

Szpital Jonschera w Łodzi, III Szpital Miejski im. dr. K. Jonschera
Milionowa 14
93-113, Łódź

Numer ogłoszenia w BZP:

12131

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-02 11:15:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawa środków kontrastowych dla potrzeb pracowni tomografii komputerowej. Zakres I (nierozdzielny) - 1. Środek kontrastowy niejonowy iodixanolum - typu Visipaque (stężenie jodu 320mg/ml), 500 flakonów po 100ml; 2. Środek kontrastowy niejonowy iodixanolum - typu Visipaque (stężenie jodu 320mg/ml), 60 flakonów po 50ml; 3. Środek kontrastowy niejonowy iohexol - typu Omnipaque (stężenie jodu 350mg/ml) 1500 flakonów po 100ml; 4. Środek kontrastowy niejonowy iohexol - typu Omnipaque (stężenie jodu 350mg/ml) 60 flakonów po 50ml; Zakres II (nierozdzielny) - 1. Środek kontrastowy niejonowy iomeprolum - typu Iomeron (stężenie jodu 400mg/ml) 500 flakonów po 100ml; 2. Środek kontrastowy niejonowy iomeprolum - typu Iomeron (stężenie jodu 400mg/ml) 60 flakonów po 50ml; 3. Środek kontrastowy niejonowy iomeprolum - typu Iomeron (stężenie jodu 350mg/ml) 100 flakonów po 100ml; 4. Środek kontrastowy niejonowy iomeprolum - typu Iomeron (stężenie jodu 350mg/ml) 60 flakonów po 50ml.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” Zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

...

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-02 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) posiadają uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) aktualny dokument określający status prawny Wykonawcy tj. odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji dział. gosp.; 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium; 3) Aktualny dokument stwierdzający uprawnienia do wykonywania dostawy – kserokopia koncesji, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia; 4) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje kompletem pozwoleń, zgłoszeń, świadectw rejestracji wydanych przez uprawnione organy (np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Minister Zdrowia) w zakresie przedmiotu zamówienia oraz, że na każde żądanie zamawiającego przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie pozwoleń (świadectw, zgłoszeń) oraz że przedmiot zamówienia spełnia wymagania polskich i europejskich norm oraz oznaczony jest znakiem CE; 5) Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego przedmiotu zamówienia (np. strony katalogowe, ulotki informacyjne), potwierdzające spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 2.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.jonscher.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzór umowy na dostawę środków kontrastowych ..........

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium: w ogólnej wysokości: 9.350,00 PLN.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-02 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-02 12:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-02 08:17:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła