Licytacja L-31-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-31-2009 - TEST: Wymiana okien

Dane zamawiającego

Gmina Miasto Sieradz, Gmina Miasto Sieradz
Plac Wojewódzki 1
98-200, Sieradz

Numer ogłoszenia w BZP:

KLMACH1313

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-14 09:20:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

dane ilościowe i techniczne

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na niniejszej platformie (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego „LOGINu” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 2. komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, po rozpatrzeniu złożonych wniosków i ich ocenie, zamawiający musi przypisać dopuszczonych przez siebie wykonawców do prowadzonej przez siebie licytacji. W tym celu należy skorzystać ze znajdującego się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o licytacji przycisku „przypisz wykonawcę”. Dodawanie wykonawcy odbywa się poprzez wpisanie jego „loginu” (wykonawca jest obowiązany przesłać swój „login” zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Prosimy o dokładne sprawdzenie poprawności wpisanego loginu. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia – w licytacji jednoetapowej, a w przypadku licytacji wieloetapowej – w okresie pomiędzy rozpoczęciem a zakończeniem poszczególnych etapów (nie jest możliwe składanie postąpień w trakcie przerw pomiędzy poszczególnymi etapami) W celu złożenia postąpienia, wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk „lista postąpień” (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk „złóż postąpienie”. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk „złóż”. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Podkreślenia wymaga, że system dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 90000.09 będzie oznaczało 90 tys. zł i 9 groszy).

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-07 09:38:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

zgodnie ze SPECYFIKACJĄ

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

zgodnie ze SPECYFIKACJĄ

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od otwarcia oferty.

IX. Termin wykonania zamówienia

do 30 kwietnia 2009 roku.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

weksel na kwotę 10% wartości podpisanej umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.umsieradz.finn.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

treść umowy zgodnie ze specyfikacją

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

ogłoszenie testowe

Informacje o wadium:

nie przewiduje się

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-07 09:38:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-02-14 14:21:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła