Licytacja L-312-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-312-2009 - test

Dane zamawiającego

ekozam, ekozam
ihgugy 88
82-300, elblag

Numer ogłoszenia w BZP:

11111111

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-16 10:55:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

ujugbu

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

uyufyfy

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

vyvygyb

IV. Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-16 10:50:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

jgufycy

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

gbhfvhcgcgt

VIII. Termin związania ofertą

hfyfydtdt.

IX. Termin wykonania zamówienia

bbjvhvhcgc.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

mhvyvyccc

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

b gc gc gc gg

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-16 10:50:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-07-16 11:49:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła