Licytacja L-315-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-315-2009 - licytacja uslugi

Dane zamawiającego

test_zamawiajacy, test
test test
88-888, test

Numer ogłoszenia w BZP:

1

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-22 11:50:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

v

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

v

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

v

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.01 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-07-22 11:50:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

v

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

v

VIII. Termin związania ofertą

v.

IX. Termin wykonania zamówienia

v.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

v

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

v

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

v

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

v

Informacje o wadium:

v

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-07-22 11:50:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-07-22 11:52:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła