Licytacja L-32-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-32-2010 - monitoring prasy ogólnopolskiej i regionalnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: FR, Ministerstwo Finansów
Adres pocztowy: Świętokrzyska 12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-916
Tel.: 22 694-48-04, Faks: 22 694-58-90
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

k787654

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-03 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
monitoring prasy ogólnopolskiej i regionalnej
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie codziennego monitoringu prasy ogólnopolskiej i regionalnej. Monitoring obejmuje także comiesięczne podsumowanie statystyczne materiałów prasowych z zastosowaniem kryterium ilościowego i jakościowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres został zamieszczony na stronie zamawiającego – Załącznik Nr 5 (wzór umowy)wraz z Załącznikiem Nr A do wzoru umowy - lista monitorowanych tytułów.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 72.31.90.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie wykonywane przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 16-04-2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, w szczególności wykażą się udokumentowaną realizacją co najmniej dwóch lub więcej usług o podobnym charakterze, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, o łącznej wartości min. 130 000 zł.;

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni ( od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.mf.gov.pl.

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 1.4. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC, - system operacyjny Windows /Linux, - przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych, za wykonanie całego zamówienia wraz z dostawą. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 160 000.00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-03-10 16:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, Departament Finansów Resortu, pok. 1326

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-03 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-03 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Ustala się zabezpieczenie należytego wykonana umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 zamieszczony na stronie Zamawiającego www.mf.gov.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć w zamkniętej kopercie wyraźnie oznaczonej napisem „Licytacja elektroniczna na monitoring prasy ogólnopolskiej i regionalnej” wg - Załącznika Nr 1; i wraz z Załącznikami Nr 2,3,4. Wykonawca może złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne wymagane oświadczenia na formularzach sporządzonych przez siebie pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie co najmniej treści formularzy sporządzonych przez Zamawiającego i nie będzie z nią sprzeczna. 2.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia należy opieczętować /pieczęć powinna zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy/ oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy /wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej/. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty. 3.Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 4.Wszystkie załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła