Licytacja L-320-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-320-2009 - 200 komputerów typu PC 5

Dane zamawiającego

zam, zam
Makuszyńskiego 1 m. 2
00-443, Ruda Śląska

Numer ogłoszenia w BZP:

efef

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-04 11:05:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

fs

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

g

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

g

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.01 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-04 11:04:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

gf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

g

VIII. Termin związania ofertą

g.

IX. Termin wykonania zamówienia

g.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

g

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

g

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

g

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

g

Informacje o wadium:

gg

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-04 11:04:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-08-04 11:20:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-08-04 11:03:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła