Licytacja L-322-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-322-2009 - Testowa

Dane zamawiającego

FR, Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

TESTOWY

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-31 14:40:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

materiały biurowe

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Testowe wymagania

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Testowe postępowania

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-13 14:41:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności wykażą się realizacją 5 zamówień na kwotę co najmniej 10 000.00 PLN

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Coś tu pewnie będzie

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

jutro :).

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

hipoteka na nieruchomości :)))

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.wp.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wygrywa najlepsza oferta

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

tutaj coś można wpisać

Informacje o wadium:

brak.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-13 14:41:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 1984-08-31 15:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła