Licytacja L-324-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-324-2009 - M-4

Dane zamawiającego

RW, Milstar sp. z o.o.
Koszykowa 54
00-675, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

2009-VIII-4

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-24 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

p

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

w

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

s

IV. Minimalna wysokość postąpienia

400.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-24 11:55:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

w

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

i

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

24.X.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

s M

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

kary

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dod.

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-24 11:55:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-08-24 12:05:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła