Licytacja L-325-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-325-2009 - 200 komputerów typu PC

Dane zamawiającego

RW, Milstar sp. z o.o.
Koszykowa 54
00-675, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

ff

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-24 13:50:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

we

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

ef

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

fe

IV. Minimalna wysokość postąpienia

111.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-24 13:45:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

fe

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

fe

VIII. Termin związania ofertą

f.

IX. Termin wykonania zamówienia

ff.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

f

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

ff

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

f

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

f

Informacje o wadium:

f

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-24 13:45:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-08-26 13:43:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-08-24 13:44:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła