Licytacja L-326-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-326-2009 - M-6

Dane zamawiającego

RW, Milstar sp. z o.o.
Koszykowa 54
00-675, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

BZP_2009/6

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-24 14:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

opis

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wym.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sposób

IV. Minimalna wysokość postąpienia

5.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-24 14:25:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

war.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

info

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

koniec IX.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

str. M

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

kary

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dod.

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-24 14:25:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-08-24 15:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła