Licytacja L-33-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-33-2009 - Q

Dane zamawiającego

Piotr Wójcicki, TEST
ulica 111
37-600, Lubaczów

Numer ogłoszenia w BZP:

889/009

Termin otwarcia licytacji:

2009-01-30 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

dvdsv

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

edf

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

edfv

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-01-30 10:55:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

wdf

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

sdf

VIII. Termin związania ofertą

22.

IX. Termin wykonania zamówienia

2.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

d

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

ad

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-01-30 10:55:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-01-31 10:55:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła