Licytacja L-33-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-33-2014 - szybkie miotły

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Jacek, UG
Adres pocztowy: Armii Krajowej 119/121
Miejscowość: Sopot, Kod pocztowy: 81-445
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

xx77

Termin otwarcia licytacji:

2014-03-08 11:43:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
szybkie miotły
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
prędkośc 100m/min
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 39.99.99.99-0
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30 dni

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

xx

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

xx

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-03-08 11:40:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

x

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-03-08 11:43:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-03-08 11:49:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

x

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

x

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła