Licytacja L-33-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-33-2017 - Dostawa mebli biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Biuro, Biuro
Adres pocztowy: Kamienna 131 m. 1
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 53-315
Tel.: 713620000, Faks: 713620001
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2017-03-05 12:15:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mebli biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
dostawa 100 sztuk szaf na dokumenty z 4 półkami. Wymiary szaf: wysokość co 170-200 cm, szerokość 70-90cm, głębokość 40-60 cm. Dostawa 100 sztuk biurek komputerowych. Wysokość 70-100 cm. Z dodatkową półką na klawiaturę oraz trzema szufladami. Dostawa zostanie dostarczona do siedziby zamawiającego w wyznaczonym terminie wraz z wniesieniem i montażem mebli.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 72.30.22.21-1
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
30.04.2017

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymaga

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedna dostawę polegająca na dostarczaniu co najmniej 50 sztuk szaf biurowych oraz biurek wraz z montażem.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymaga

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie wymaga

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości 50 000,00 zł.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.biuro.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawca musi posiadać: LOGIN, PC + internet + przeglądarka

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

cena wywoławcza 160 000.00 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Terminy kolejnych etapów:

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-02-20 00:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

siedziba Zamawiającego

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-03-05 12:15:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-03-05 12:25:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymaga

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Nie wymaga

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Nie wymaga

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła