Licytacja L-330-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-330-2009 - test

Dane zamawiającego

Przemysław Warzecga, Urząd Miasta Tarnowa
Mickiewicza 2
33-100, Tarnów

Numer ogłoszenia w BZP:

tes213123

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-28 08:45:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

test

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

test

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

test

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-28 08:44:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

test

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

test

VIII. Termin związania ofertą

tsdtr.

IX. Termin wykonania zamówienia

tdst.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

tsetds

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

testest

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

tdstdes

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

ttdstds

Informacje o wadium:

testds

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-28 08:44:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-08-28 08:50:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-08-28 08:48:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła