Licytacja L-331-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-331-2009 - testowanie

Dane zamawiającego

Przemysław Warzecga, Urząd Miasta Tarnowa
Mickiewicza 2
33-100, Tarnów

Numer ogłoszenia w BZP:

ddd

Termin otwarcia licytacji:

2009-08-28 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

aaaaa

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

aa

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

qq

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-28 08:58:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

ss

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

ss

VIII. Termin związania ofertą

ss.

IX. Termin wykonania zamówienia

ss.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

ff

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

fff

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-28 08:58:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-08-28 09:15:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-08-28 09:02:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła