Licytacja L-332-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-332-2009 - test11

Dane zamawiającego

Przemysław Warzecga, Urząd Miasta Tarnowa
Mickiewicza 2
33-100, Tarnów

Numer ogłoszenia w BZP:

aaa

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-08 07:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

test

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

testds

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

testes

IV. Minimalna wysokość postąpienia

3321.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-08-28 08:57:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

dsfs

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

gfds

VIII. Termin związania ofertą

gtfds.

IX. Termin wykonania zamówienia

gfda.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

reat

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

gfds

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

grew

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

gfdsa

Informacje o wadium:

wersadf

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-08-28 08:57:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-09-08 02:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-08-28 09:10:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła