Licytacja L-333-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-333-2009 - licytacja testowa

Dane zamawiającego

adamw2, adamw
Na Stoku 49
80-809, gd

Numer ogłoszenia w BZP:

12

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-02 11:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

testowa

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

brak

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

brak

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-03 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

dd

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

dd

VIII. Termin związania ofertą

dd.

IX. Termin wykonania zamówienia

dd.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

dd

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

dd

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

dd

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

dd

Informacje o wadium:

dd

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-03 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-09-03 11:30:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-02 10:45:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła