Licytacja L-334-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-334-2009 - testowa

Dane zamawiającego

FR, Ministerstwo Finansów
Świętokrzyska 12
00-916, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

123

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-09 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo POPT i UE tj: długopisy automatyczne, ołówki automatyczne, bloczki notesowe, teczki kartonowe, płyty CD-R wg szczegółowego opisu zamieszczonego na stronie Zamawiającego – Załącznik nr 4. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza równowartość kwoty 14.000 euro.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. 1.4. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC, - system operacyjny Windows /Linux, - przeglądarka internetowa MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej lub Firefox 2.0 lub wyższa. 3. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych, za wykonanie całego zamówienia wraz z dostawą. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. W trakcie licytacji elektronicznej system aukcyjny na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w tej licytacji, a także cenach złożonych przez nich ofert. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 20 000.00 zł.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-08 17:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Użyte poniżej określenia „Pzp” lub „ustawa” oznaczają ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 1. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy , a w szczególności wykażą, że: 1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonali z należytą starannością co najmniej jedną dostawę materiałów biurowych z naniesionym logo o wartości zamówienia nie mniejszej niż 10.000 zł. 1.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wg. formuły (spełnia - nie spełnia). Nie spełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 4. Zamawiający zakwalifikuje do e-licytacji wykonawców na podstawie złożonych przez nich wniosków. Wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji należy przesłać na adres Zamawiającego: Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, pok. 1326. 5. Opis sposobu przygotowania wniosków: wniosek należy sporządzić w formie pisemnej według załączonego formularza, czytelnie, w języku polskim. Wniosek winien być podpisany przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie załączniki do wniosku winny być również podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy. 6. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia – do momentu otwarcia licytacji elektronicznej, można porozumiewać się za pomocą faksu (nie dot. wniosków i dokumentów składanych wraz z wnioskiem z zastrzeżeniem, że wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji może zostać złożony pisemnie w siedzibie zamawiającego, stosownie do wymogów określonych w pkt VI.5, XIII). Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia strony porozumiewają się za pomocą faksu, każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie winna potwierdzić fakt otrzymania dokumentu. Pisma przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 1; 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pt. 1-3 ustawy Pzp oraz, że nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.- Załącznik Nr 2; 3. Wykaz dokonanych dostaw; 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile wniosek składa pełnomocnik. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3., składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Zasady składania wniosków przez podmioty występujące wspólnie: 7.1. Wniosek musi być podpisany przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika. 7.2. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z wnioskiem pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

14 dni od daty podpisania umowy. .

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial=20&wysw=14&sub=sub2

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wszelkie przyszłe zobowiązania , postanowienia i warunki wymagane przez Zamawiającego określa załączony wzór umowy, dostępny na stronie http://www.mf.gov.pl/index.php?const=1&dzial=20&wysw=14&sub=sub2

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

1. Wymagania ogólne: Dostawa asortymentu wyznaczona zostanie, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. 2. Przekazanie wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Wniosek ma być zapakowana w dwie koperty. a) Koperta zewnętrzna, bez cech identyfikacyjnych Wykonawcy oznaczona: „Licytacja elektroniczna na dostawę artykułów biurowych z logo POPT” z podanym adresem Zamawiającego - Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12, pok. 1326; b) Koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwa i adresem Wykonawcy. 3. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: - w zakresie przedmiotu zamówienia Monika Chodorska - tel. (022) 694 54 20, fax………………. - w zakresie procedury Przemysław Dobrowolski – tel. (022) 694-48-04, Fax (o22) 694-58-90 4. Wybór oferty: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz kalkulacji cenowy na dostawę artykułów biurowych z logo POPT, stanowiący Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – Załącznik Nr 5(wypełniony wykaz winien wskazywać ceny jednostkowe brutto i wartości wszystkich pozycji brutto)oraz Formularz ofertowy - Załącznik Nr 3.

Informacje o wadium:

nie wymagane

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-08 17:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-09-09 10:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-08 15:34:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła