Licytacja L-335-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-335-2009 - test1

Dane zamawiającego

jastrzebietest, UM Jastrzębie Zdrój
al.Piłsudskiego 60
44-335, Jastrzębie zdrój

Numer ogłoszenia w BZP:

bzp-48764

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-09 09:30:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

dostawa komputerów

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

wymagania dot. rejestracji

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

sposób - ble

IV. Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-09 09:31:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

opis warunków udziału

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

informacja o dokumentach

VIII. Termin związania ofertą

termin związania 30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

termin wykonania 30dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak zabezpieczenia

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

bip.jastrzebie.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

postanowienia umowy

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Informacje o wadium:

wadium - brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-09 09:31:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-09 09:34:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła