Licytacja L-338-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-338-2009 - próba 2

Dane zamawiającego

zzp, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Korfantego 2
45-077, Opole

Numer ogłoszenia w BZP:

2

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-21 14:05:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

x

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

x

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

x

IV. Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-14 13:56:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

x

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

x

VIII. Termin związania ofertą

x.

IX. Termin wykonania zamówienia

x.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

x

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

x

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

x

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

x

Informacje o wadium:

x

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-14 13:56:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-14 14:08:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła