Licytacja L-34-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-34-2012 - Dostawa laptopów

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Inwestycje, GOSZ
Adres pocztowy: Kościuszki 20
Miejscowość: Pabianice, Kod pocztowy: 95-200
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

22222

Termin otwarcia licytacji:

2012-03-02 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa laptopów
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Dostawa laptopów
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 12.22.33.33-3
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
jak się da to na jutro

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
brak

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
brak opisu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
brak opisu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
brak opisu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
brak opisu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
brak opisu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

próbki, opisy lub fotografie

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

opis

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

jak w ustawie

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-02-20 00:34:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

wdxw

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-03-02 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-03-02 10:31:20

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

opis

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

opis

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

opis

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła