Licytacja L-340-2009

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-340-2009 - Zakup smieci

Dane zamawiającego

Grzegorz Tomczyk, UM Lublin
Pl. Litewski 1
20-950, Lublin

Numer ogłoszenia w BZP:

xxxxxxxxx

Termin otwarcia licytacji:

6 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Po prostu skupuje śmieci

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Trza mieć konto

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

takie klikanie

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-30 11:02:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

nic nie musisz

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

nie trza nic składać

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

100 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

brak

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.bip.lublin.eu

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

bez umowy a co :D

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

nic do dodania

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-30 11:02:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła