Licytacja L-341-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-341-2009 - Usługa Stolarska

Dane zamawiającego

404, ZO MSZ
Al.Szucha 23
00-580, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

22298/2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-09-29 10:20:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb MSZ tj. napraw mebli biurowych. Przedmiot zamówienia jest opisany szczegółowo w punkcie 3 SIWZ (załącznik 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

a) z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl ; b) Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na ww. platformie licytacyjnej, o ile nie są jeszcze zarejestrowani; c) Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej otrzymają od platformy przetargowej, drogą elektroniczną, bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło dostępu do systemu aukcyjnego; d) powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 3 do ogłoszenia, należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie); e) jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przekazać Zamawiającemu; f) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji; 4.2 Wymagania techniczne: a) komputer klasy PC (lub równoważnej); b) system operacyjny Windows 2000 lub wyższy; c) zegar 300 Mhz, 64 MB RAM; d) stałe łącze internetowe; e) przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0 bądź wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 f) aplet Java, pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną; g) wyłączona autoryzacja na serwerze proxy;

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

a) z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl ; b) Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na ww. platformie licytacyjnej, o ile nie są jeszcze zarejestrowani; c) Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej otrzymają od platformy przetargowej, drogą elektroniczną, bezpłatne instrukcje obsługi systemu aukcyjnego oraz login i hasło dostępu do systemu aukcyjnego; d) powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (przed wpisaniem loginu w załączniku nr 3 do ogłoszenia, należy się zalogować w systemie i sprawdzić czy system go przyjmie); e) jeżeli system przyjmie login należy go wpisać do oświadczenia o loginie i wraz z wnioskiem przekazać Zamawiającemu; f) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji; 4.2 Wymagania techniczne: a) komputer klasy PC (lub równoważnej); b) system operacyjny Windows 2000 lub wyższy; c) zegar 300 Mhz, 64 MB RAM; d) stałe łącze internetowe; e) przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0 bądź wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 f) aplet Java, pobrany jednorazowo przy pierwszym połączeniu ze stroną; g) wyłączona autoryzacja na serwerze proxy;

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-09-14 10:03:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

5.1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1665 z późniejszymi zmianami). 5.2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty wymaganymi w pkt.6 Siwz. 5.3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5.4. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nastąpi przynajmniej jedna z przesłanek uregulowanych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223 poz. 1665 z późniejszymi zmianami). 5.5. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze oferty, odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne oraz prawne

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu o dokumenty i oświadczenia przedstawione poniżej: a) Wypełnione Oświadczenie nr 1 o spełnianiu warunków zgodnych z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

VIII. Termin związania ofertą

30 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

10 dni od dnia podpisania umowy..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.msz.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

umowa.

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Brak.

Informacje o wadium:

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-09-14 10:03:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-09-29 10:35:00.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-09-22 10:12:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła